Kris och övningsledning

72% inom den privata sektorn saknar en krisplan och inom den offentliga sidan saknas det hos 41% 


vad är en kris?

Samhällets krisberedskap handlar om att kunna hantera kriser både i fredstid och under höjd beredskap - hur gör du?

En kris kan vara strömavbrott, personlig kris i form av skilsmässa eller dödsfall, trafikolycka, terrorhot, krig. 
Vet du hur du ska hantera ditt företag i händelse av ovanstående händelser? 
Inte?
Då skulle vi rekommendera dig att ta tag i det, för när väl händelsen är här och du inte har en plan, då är det försent. 

Hur kontrollerar ni era kris- och beredskapsplaner?

För att du i händelse av kris, ska kunna hantera och minimera skadorna på ett bra och tillfredställande sätt, så behöver du ta fram en krisplan. 
En krisplan ska innehålla en mängd fakta som innebär att flera funktioner på din arbetsplats har en uppgift att fylla, för att stävja och minimera skador under och efter en kris. Framförallt så ska de funktionerna veta hur just er krisplan fungerar och vad respektive uppgift är och vem som ansvarar för den. 
Vet ni redan detta? Ja då är ni förberedda! Vet ni inte, då kan vi hjälpa er. 
För att tillse att varje funktion förstår och och har förmågan att hantera sin uppgift, så behöver dessa övas. 
Detta sker genom krisberedskapsövningar.


har du övat?

Tid och ambition styr självklart hur och hur ofta man kan öva och träna. Det finns två efterfrågade utfall oavsett typ av övning.

  • Att hos den övade personalen befästa en förmåga att i sin roll hantera en uppkommen situation
  • En evaluering av planer, personal, utrustning och organisation syftande till att dra slutsatser om fortsatta behov av träning och uppdatering.

Table top 

Expeditionary erbjuder tjänster i hela skalan från seminarieövningar (table top) i diskussionsform till större tillämpade simuleringsövningar med figuranter. Vi erbjuder också expertevaluering på olika lednings- och genomförandenivåer. Vi ser att det är viktigt att få ut en effekt av de träningstillfällen man erhåller varför en övning måste vara anpassad till personalens och organisationens förutsättningar samt till de mål man vill nå.

Att utsätta organisationen för enbart seminarieövningar kommer att innebära att man inte når hela vägen fram och att utsätta organisationen för en för hög grad av tillämpning kan leda till felaktiga slutsatser.

Vår erfarenhet av att leda och utvärdera övningar sträcker sig 27 år bakåt i tiden.

 

Om inte en kvalitativ evaluering finns med som ett naturligt inslag är risken stor att man tränar in ett felaktigt beteende eller drar felaktiga slutsatser.